Sự kiện ngành tóc

NTMT Hùng Đỗ: Khác biệt dẫn lối thành công